به دینما خوش آمدید
دینما (دینـ+ـنما) نخستین مجله الکترونیکی در حوزه تخصصی دین و رسانه است که توسط تَشکّل فرهنگی پژوهشی دین و رسانه طراحی شده و اداره می‌شود.

ارتباطات بر مدار تحول گرایی اجتماعی …

بی شک در این برهه از زمان رسانه ها می توانند بعنوان یک ابزار فراگیر و تعیین کننده ضمن پژوهش و بررسی هایی از باب این تحول گرایی اجتماعی در حوزه ارتباطات، همچون همیشه با ورودی سازماندهی شده بر چگونگی و چرایی این تحول، نقشی تعیین کننده بر ساختار سازی آن در کشور ایفا نموده، چرا که نفوذپذیری رسانه ها بر لایه های مختلف جامعه به شیوه های گوناگون می تواند مدیریت این تحول بنیادین پنهان را در دست گیرد.

0 14

فرشید نادریان – فعال حوزه رسانه ،ارتباطات و از مدیران روابط عمومی کشور

به نقل از شارا: در جوامع امروزی با کنکاشی ساده می توان دریافت که ارتباطات در حال پوست اندازی عمومیست و این تحول در ارتباطات می توان ضرورت یک بازنگری اساسی در شاخص های ارتباطی در حوزه اجتماعی را بیش از همیشه اولویت سازی نماید، چرا که بی توجهی به این امر می تواند یک نوع عقب ماندگی مکانیزه از اصول و قواعد اجتماعی در حوزه ارتباطات را عامل شود که در بلند مدت کاهش فواصل و پیشی گرفتن از آن از باب ترسیم مجدد و شاخص گذاری هدفمند را بسیار دشوار خواهد ساخت.

با ورود تکنولوژی های مدرن در جوامع خصوصا در کشور ما چارچوب های ترسیم شده در حوزه ارتباطات دچار یک دگرگونی گاه ناخواسته شده، زیرا جوامعی که بر پایه ی نظام منسجم و کارآمد و به نوعی سنتی و متکی بر یک سری اصول اعتقادی و باورهای ذاتی بر گرفته از ریشه های کهن فرهنگی برجسته بوده باشد، می تواند تاثیر عوامل بیرونی و ناخواسته بر آن ها گاه زیان بار و گاه باعث انحرافات عمیق دیدگاهی و نیز چالشی برانگیز برای آن ها گردد.

حال بایستی با شناسایی به موقع این تحولات و مسیریابی آن ها نه تنها از این تحول بنیادین جا نمانده بلکه با پیشی گرفتن از آن بتوانید شاخص های درست و منطبق بر قواعدی که از یکسو در برگیرنده اعتقادات و باورها فرهنگی بوده و از سوی دیگر مدرنیست جوامع امروزی را برای آن ترسیم نمود و بر پایه ی این شاخص ها هدف گذاری و برنامه ریزی تکامل یافته ی را صورت داد تا همچنان جز جوامعی با فرهنگی کهن از بعد ارتباط محور بوده و هم ضمن بهره مندی از تکنولوژی ایجاده شده مدرن، از آسیب های احتمالی آن جلوگیری و به نوعی بر بومی سازی آن قبل از هرگونه ضربه اجتماعی غلبه سازیم.

بی شک در این برهه از زمان رسانه ها می توانند بعنوان یک ابزار فراگیر و تعیین کننده ضمن پژوهش و بررسی هایی از باب این تحول گرایی اجتماعی در حوزه ارتباطات، همچون همیشه با ورودی سازماندهی شده بر چگونگی و چرایی این تحول، نقشی تعیین کننده بر ساختار سازی آن در کشور ایفا نموده، چرا که نفوذپذیری رسانه ها بر لایه های مختلف جامعه به شیوه های گوناگون می تواند مدیریت این تحول بنیادین پنهان را در دست گیرد.

براستی باید اذعان کرد جوامع بشری رو به تحولات نوین ارتباطاتی و گاها ساختار شکنانه است و هر گونه غفلت از این امر می تواند وحدت ملی و ایدئولوژیک ارتباطی را که از درون جوامع کوچکی چون خانواده شکل گرفته و پرورش می یابد را دچار چالش های استدلال گریزی نماید که شاید حتی دیگر خیزش ها و جنبش های اجتماعی پس از آن نیز نتواند سبقت بگیرند، لذا می بایست رسانه ها با ساز و کاری برتر، تقویت عقیده موجود، ساختن عقاید نوین بر پایه فرهنگی و برگرفته از سیستم های ارتباطی مدرن و همگون سازی مطلوب متضاد های این دو زمینه رشد و کمال ارتباطی پذیرش محور در جامعه امروزی کشور را فراهم آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.