به دینما خوش آمدید
دینما (دینـ+ـنما) نخستین مجله الکترونیکی در حوزه تخصصی دین و رسانه است که توسط تَشکّل فرهنگی پژوهشی دین و رسانه طراحی شده و اداره می‌شود.
مرور برچسب

رسانه طنز

فاصله میان شاعر و مخاطب

سرودن شعر امری دشوارست؛ و سرایش شعر طنز، که مخاطب اصلی آن مردمند، بسیار دشوارتر است. طنزسرایی، از نمونه شیوه های بیانی بسیار دشوارست که شاعر باید اعتراض را با…